PRIVACYSTATEMENT WEBSITE PORTERENEE

Dit is het privacystatement van PorteRenee (ook wel “we”, “ons” en “onze” genoemd) voor gebruikers van onze website, bereikbaar via de URL www.porterenee.nl (“Website”). Gebruikers van onze Website worden ook aangeduid met “u” en “uw”.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (“AVG”). U kunt in dit statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Consumenten

Voor consumenten is PorteRenee B.V. de verwerkingsverantwoordelijke, de entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie. PorteRenee B.V. is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83897720. Onze contactgegevens zijn:

Heereweg 331, 2161BL te Lisse

hello@porterenee.nl

Zakelijke gebruikers

Voor gebruikers van PorteRenee Academy is Dinsdag CP B.V. de verwerkingsverantwoordelijke, de entiteit die verantwoordelijk is voor persoonlijke informatie. Dinsdag CP B.V. is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83897585. Onze contactgegevens zijn:

Heereweg 331, 2161BL te Lisse

[emailadres voor zakelijk als dit anders is]

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Wanneer u onze Website bezoekt, kan het zijn dat er op de achtergrond bepaalde informatie van u wordt verzameld, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies. Wanneer u de beveiligde omgeving van onze Website bezoekt voor e-learning worden er ook persoonsgegevens van u verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in verschillende situaties. Wees u er van bewust dat niet elk persoonsgegeven in elke situatie wordt verzameld of verwerkt. Dat hangt af van de activiteiten die u onderneemt via onze Website.

 • Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u via onze Website een aanvraag verstuurt, worden een of meer van de volgende gegevens verwerkt:
 • uw voor- en achternaam
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw bericht (welk bericht mogelijk persoonsgegevens bevat)
 • Als u de beveiligde omgeving binnen onze Website voor e-learning gebruikt, worden een of meer van de volgende gegevens verwerkt:
 • uw e-mailadres
 • uw wachtwoord
 • uw voor- en achternaam
 • informatie die u prijsgeeft door middel van berichten of informatie die u uitwisselt binnen onze community, welke informatie persoonsgegevens kan bevatten
 • wanneer u ervoor kiest uw profiel aan te vullen, kan het naast bovenstaande gegevens ook nog gaan om een afbeelding met uw gezicht, uw adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, biografie en uw gebruikersnamen op social media
 • Naast bovengenoemde persoonsgegevens, verzamelen wij bij elk bezoek aan onze Website een of meer van de volgende gegevens:
 • het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken
 • informatie over uw browser, netwerk en apparaat
 • informatie over de website die u bezocht voor u op onze Website terecht kwam
 • informatie over hoe u onze Website navigeert, inclusief clicks en bezochte pagina’s

Deze informatie wordt verzameld met behulp van technologieën zoals cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken op onze Website, dan verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid (link).

VOOR WELKE DOELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN 

Waarom hebben wij bovenstaande informatie van u nodig, wat is het doel voor de verwerking daarvan en op basis van welke wettelijke grondslag doen wij dat?

 • Als u contact met ons opneemt hebben wij uw persoonsgegevens nodig omdat wij moeten weten met wie wij moeten communiceren over de vraag of verzoek (bijvoorbeeld: we moeten weten dat we een bepaalde persoon op een bepaald telefoonnummer kunnen bereiken om diens vraag of verzoek te bespreken).

Wij baseren deze verwerking op uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang om uw vraag of verzoek te behandelen en daarover contact met u te hebben.

 • Als u de beveiligde omgeving binnen onze Website gebruikt hebben wij uw e-mailadres en wachtwoord en uw naam nodig om u in staat te stellen gebruik te maken van onze beveiligde omgeving en om onze e-learning en community aan te kunnen bieden. De overige persoonsgegevens zijn niet noodzakelijk voor onze dienstverlening. U kunt er echter voor kiezen om die gegevens in te vullen en met ons en andere Gebruikers te delen. Deze worden dan gebruikt voor de presentatie van uw profiel. U kunt er voor kiezen om uw adres, geboortedatum en e-mailadres niet voor andere Gebruikers zichtbaar te maken in uw dashboard.

Deze verwerking baseren wij op de uitvoering van een overeenkomst en op uw toestemming.

 • Als u onze Website bezoekt hebben wij de informatie die wordt verzameld nodig om het surfgedrag van onze Gebruikers te analyseren en statistieken samen te stellen over het gebruik van onze Website. Wij gebruiken die informatie om onze Website en diensten te verbeteren.

Deze verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in onze (potentiële) klanten en om onze Website en diensten te verbeteren, alsmede op uw toestemming (zie daarvoor ook ons cookiebeleid).

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van onze diensten.

Wij werken met derde partijen die namens ons en op ons verzoek diensten verlenen. In dat kader worden bepaalde persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld of hebben die partijen toegang tot zulke gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld onze hostingprovider. Het delen en verwerken van uw persoonsgegevens met zulke derde partijen is onderworpen aan dataverwerkingsovereenkomsten of standaard contractuele clausules om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn.

Sommige derde partijen van wie wij de diensten inhuren zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die zij van Klanten verzamelen. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbieders van diensten op het gebied van het verwerken van betalingen, zoals banken en andere payment service providers.

Het kan zijn dat sommige van de derde partijen waarmee we samenwerken gevestigd zijn in, of werken met personeel in, of gegevens bewaren op servers in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EEA). Dat betekent dat sommige gegevens dus worden overgeheveld naar landen buiten de EEA en dat is enkel toegestaan als een adequate beveiliging van die gegevens kan worden gewaarborgd in dat land. De derde partijen waar wij mee werken voldoen aan dat criterium.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met toezichthoudende organen, bijvoorbeeld politie en justitie, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Wij verkopen nooit persoonsgegevens aan wie dan ook.

Wanneer u gebruik maakt van de community, wees u er dan van bewust dat uw naam zichtbaar is voor andere gebruikers, alsmede de informatie die u binnen de community deelt. Als u er voor heeft gekozen om uw profiel verder aan te vullen met persoonsgegevens, zijn ook die gegevens voor andere gebruikers inzichtelijk. U kunt wel aangeven dat u uw adres, geboortedatum en e-mailadres privé wilt houden.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers van PorteRenee voor wie dat strikt noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun werkzaamheden. Bovendien zijn zulke medewerkers altijd gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hanteren procedures voor het geval waarin er sprake is van een datalek of als wij daarvan een vermoeden hebben. Wij zullen hier – als wij daartoe wettelijk verplicht zijn – onze Klanten en de Autoriteit Persoonsgegevens van in kennis stellen.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, en dan wettelijk is toegestaan, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

UW RECHTEN

Als degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, die u kosteloos kunt uitoefenen. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, stuurt u ons dan een e-mail.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: via dit document verstrekken wij u informatie over het verwerken van uw gegevens, bijvoorbeeld over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
 • Recht op inzage gegevens: u hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bezitten.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
 • Recht op verwijdering gegevens: u heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Binnen onze beveiligde omgeving kunt u ervoor kiezen om uw account zelf eenvoudig te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: dit houdt in dat wij in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Recht op dataportabiliteit: wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. Binnen onze beveiligde omgeving kunt u ervoor kiezen om zelf eenvoudig uw persoonsgegevens te exporteren.

Om te voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan iemand anders dan u, kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (zoals een kopie van uw paspoort met uw BSN en foto onzichtbaar gemaakt, u kunt hiervoor het beste de app KopieID van de overheid gebruiken). Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen die op u zelf betrekking hebben. Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren.

KLACHTEN

Als u vragen over ons privacybeleid hebt of als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste of onzorgvuldige wijze verwerken of hebben verwerkt, neemt u dan eerst contact met ons op om ons in de gelegenheid te stellen uw bezwaar of klacht op te lossen. Mochten wij niet in staat zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

Dit privacy statement wordt van tijd tot tijd aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe regelgeving of omdat we iets aanpassen in onze bedrijfsvoering. Wij mogen zulke wijzigingen doen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. U kunt altijd de meest recente versie van dit privacybeleid vinden op onze Website.