INTRODUCTIE

Dit is het privacy statement van PorteRenee (ook wel “we”, “ons” en “onze” genoemd). Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (“AVG”). 

U kunt in dit statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Dit privacy statement is bedoeld voor gebruikers van onze mobiele applicatie (“App”). Gebuikers worden in dit statement aangeduid met “u” en “uw”.

Onze App bevat links naar onze website. Wees u er van bewust dat wanneer u op onze website terecht komt, het privacystatement voor onze website geldt. Dit statement kunt u op onze website vinden.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De wet schrijft voor dat wij de gegevens van de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie duidelijk vermelden. PorteRenee B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke. PorteRenee B.V. is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83897720. Onze contactgegevens zijn:

Heereweg 331, 2161BL te Lisse 

klantenservice@porterenee.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? Via de App verzamelen wij bepaalde gegevens en het kan het zijn dat er op de achtergrond bepaalde informatie van u wordt verzameld, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met uitzondering van uw voornaam en uw stem wordt deze informatie verzameld met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, dan verwijzen wij u graag naar ons cookiestatement.

VOOR WELKE DOELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN 

Waarom hebben wij bovenstaande informatie van u nodig, wat is het doel voor de verwerking daarvan en op basis van welke wettelijke grondslag doen wij dat?

Wij verzamelen en verwerken uw voornaam op basis van uw toestemming. Uw voornaam geeft u zelf aan ons wanneer u uw naam invult in de App, en wanneer u dat doet, geeft u ons toestemming om die te gebruiken voor het volgende doel. Wij gebruiken uw naam met het doel u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. 

Wij verzamelen en verwerken uw stem op basis van uw toestemming. Die toestemming geeft u zelf aan ons door ervoor te kiezen een geluidsfragment op te nemen via de App, welk geluidsfragment geüpload wordt. Dit geluidsfragment wordt in combinatie met uw naam met ons gedeeld. Wij kunnen dit geluidsfragment gebruiken in onze podcast. Wanneer u ervoor kiest een geluidsfragment op te nemen moet u er dus rekening mee houden dat dit voor luisteraars van onze podcast te horen zal zijn.

Wij verzamelen en verwerken de overige gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze App, diensten en gebruikerservaring te verbeteren en onze diensten af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers. 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van onze diensten. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit.

Wij werken met derde partijen die namens ons en op ons verzoek diensten verlenen. In dat kader worden soms bepaalde persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Welke derde partijen verwerken namens ons persoonsgegevens?

Wij gebruiken Firebase Cloud Messaging voor het sturen van pushberichten en Firebase Crashlytics voor het verkrijgen van inzichten over gevallen waarin de App crasht. Ook gebruiken wij Google Analytics voor het verkrijgen van inzichten over hoe onze App wordt gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door Google. Het delen en verwerken van uw persoonsgegevens met Google is onderworpen aan standaard contractuele clausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. De gegevens die Google namens ons verwerkt worden opgeslagen op servers in Europa. Verder werken wij samen met Boydroid voor de ontwikkeling en onderhoud van de App. Ook met Boydroid hebben wij een dataverwerkersovereenkomst gesloten om de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Boydroid werkt ook met servers in Europa voor de opslag van gegevens.  

Omdat geluidsfragmenten gebruikt kunnen worden in onze podcast, kan uw stem, in combinatie met uw voornaam, gedeeld worden met luisteraars van onze podcast

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens delen met toezichthoudende organen, bijvoorbeeld politie en justitie, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet. 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die personen voor wie dat strikt noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun werkzaamheden. Bovendien zijn die personen gebonden aan een geheimhoudingsplicht. 

Wij hanteren procedures voor het geval waarin er sprake is van een datalek of als wij daarvan een vermoeden hebben. Wij zullen hier – als wij daartoe wettelijk verplicht zijn – onze gebruikers en/of de Autoriteit Persoonsgegevens van in kennis stellen.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacystatement, en dan wettelijk is toegestaan, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Wanneer u de App van uw apparaat verwijdert, wordt uw voornaam ook verwijderd, omdat die enkel is opgeslagen in de App. 

UW RECHTEN

Als degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, die u kosteloos kunt uitoefenen. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, stuurt u ons dan een e-mail via klantenservice@porterenee.nl.

U heeft de volgende rechten:

Om te voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan iemand anders dan u, kunnen wij u vragen zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (zoals een kopie van uw paspoort met uw BSN en pasfoto onzichtbaar gemaakt). Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen die op u zelf betrekking hebben. Wij zullen binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek reageren op uw verzoek.

KLACHTEN

Als u vragen over ons privacystatement hebt of als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste of onzorgvuldige wijze verwerken of hebben verwerkt, neemt u dan eerst contact met ons op om ons in de gelegenheid te stellen uw bezwaar of klacht op te lossen. Mochten wij niet in staat zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

WIJZIGINGEN VAN DIT STATEMENT

Dit privacystatement wordt van tijd tot tijd aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe regelgeving of omdat we iets aanpassen in onze bedrijfsvoering. Wij mogen zulke wijzigingen doen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. U kunt altijd de meest recente versie van dit privacystatement vinden in de App.